Zippo XV la mã chủ đề Marlboro, mặt trước in nổi logo hãng tuyệt đẹp
Hàng nguyên bản chưa qua lửa


Zippo XV la mã chủ đề Marlboro 1999 C212


Zippo XV la mã chủ đề Marlboro 1999 C212


Zippo XV la mã chủ đề Marlboro 1999 C212


Zippo XV la mã chủ đề Marlboro 1999 C212
Shop Deva